Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

 Grupa 

   link: https://www.facebook.com/groups/1697685777113483/ została założona w celu rozwoju zasięgu  akcji  „Powiększ sobie rodzinę”  /patrz 1. na dole /i "Serdeczna paczka cały rok" /patrz 2. na dole/ prowadzonej przez Fundację „Rokor1”

Zasady grupy, trochę długie, / jednak tego nie trzeba czytać, wystarczy włączyć się do pomocy według swoich możliwości i koncepcji :) / ale z doświadczenia wiemy, że lepiej uzgadniać, niż tworzyć bałagan i niedomówienia:

 1. W celu pozyskania pomocy dla osoby, rodziny, należy utworzyć wydarzenie/ i zapraszamy kogo się da/ w określonej sprawie.

  Osoba zakładająca wydarzenie koordynuje  zakres i sposób pomocy. Ważne: proszę deklarować pomoc oceniając swoje możliwości, żeby nie kończyło się na obiecankach i „słomianym zapale” wobec potrzebujących. Drobna pomoc, ale konkretna jest lepsza niż nierealne obietnice. Wskazana współpraca miedzy tworzącymi wydarzenie , np. „Ojej,  otrzymałam tak dużo, że mogę coś przekazać Twoim podopiecznym”

2.Wydarzenie można utworzyć również we własnej sprawie – otrzymania pomocy ze względu na stan materialny lub zdrowotny.

3.Udzielanie pomocy np. wysyłanie paczek będzie dokonywane bezpośrednio, wg  koncepcji koordynatora wydarzenia.  Nauczeni doświadczeniem przestrzegamy przed nieuczciwymi osobami  chcącymi wyłudzić nienależną pomoc.

4 . W dotychczasowej działalności stosujemy weryfikację osób  potrzebujących pomocy:

       a/ na podstawie zaświadczeń z Ośrodków Pomocy społecznej itp. urzędów.

       b/ zaświadczeń- orzeczeń lekarskich.

       c/ własnego rozeznania – osobiste potwierdzenie, przez sprawdzonego wolontariusza, sytuacji  osoby, rodziny potrzebującej  pomocy.  Nie przesadzamy z formalnościami, ale nie chcemy narobić kłopotu sobie i obdarowanym np. przed Urzędem Skarbowym. Z solidnymi i zaangażowanymi osobami możemy podpisać umowę  /wzór poniżej/ wolontariatu- koordynatora w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.                                                                                                                                                                                  Punkty a/b/c /będą stosowane w długofalowej pomocy, oraz w pomocy za pośrednictwem  Fundacji.

5.Fundacja „Rokor1” opiera swoja działalność na wolontariacie, nie zatrudnia etatowych pracowników. Koszty administracyjne pokrywane są z wkładów fundatora, oraz darowizn i  części odpisów podatku 1%. Obecnie Fundacja dysponuje odzieżą /nowa, wysokiej jakości; kurtki, bluzy, polary, bluzki, koszulki/ wartości ponad 30.000 zł./stan na 25.09.16/ Możemy mieć kłopoty ze sfinansowaniem kosztów wysyłki do osób wskazanych przez koordynatora wydarzenia. Prosimy o wsparcie finansowe nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0233 7390    z dopiskiem: darowizna na działalność statutową

6.Twórca wydarzenia- koordynator powinien jasno określić  swoje możliwości, np.                                              --- czy zobowiązuje się do odbierania przesyłek i dostarczania swoim podopiecznym,                                      ---  czy dysponując samochodem, będzie bez problemu pokrywać koszty paliwa, czy liczy na pomoc za pośrednictwem fundacji.  Zgodnie z umową wolontariuszowi fundacja może zwracać poniesione, uzasadnione, wcześniej uzgodnione koszty.  W działaniach proszę pamiętać o ochronie danych osobowych. Zainteresowany pomocą powinien złożyć oświadczenie „Wyrażam zgodę za przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do udzielenia pomocy”. W razie pomocy za pośrednictwem fundacji takie oświadczenie powinno znajdować się w aktach fundacji. Przez domniemanie przyjmujemy, że osoby deklarujące  włączenie się w udzielanie pomocy wyrażają taka zgodę.

7.Pomoc nie musi ograniczać się do pomocy materialnej.  Tematem pomocy może być aktywizacja kulturalna, sportowa, towarzyska młodzieży i seniorów.Może to być pomoc osobom starszym  w codziennym życiu, pomoc w opiece nad dziećmi, wykonanie remontów mieszkań, itp. Starsi powinni pamiętać/ może nawet brali udział  :)  / akcję „niewidzialna ręka”.

Zaangażowanym osobom, sprawdzonym w działaniu możemy udzielić upoważnienia o treści:

        „Zaświadczam, że  XY   d.o. nr  xxxxxxxxx jest pełnomocnikiem zarządu Fundacji „Rokor1”,  w zakresie realizacji założeń statutowych i jest upoważniony do reprezentowania Fundacji w koniecznym do tego zakresie, wobec odpowiednich urzędów, instytucji, firm.

Upoważnienie dotyczy również działań w celu pozyskiwania darowizn rzeczowych i finansowych przekazywanych na konto 50 2030 0045 1110 0000 0233 7390.     Upoważnienie ważne do ………….

Działania powodujące zobowiązania prawne lub finansowe Fundacji wymagają potwierdzenia przez  osoby wg. wpisu w KRS”.

Na początek z adresu fundacji  będziemy wysyłać pisma do producentów i hurtowni na adres wskazany przez koordynatora, który uzgodnił darowiznę z hurtownia, sklepem, producentem. Również wskazane kontakty osobiste i telefoniczne przy poszukiwaniu darczyńców.

Wzory umów między Darczyńcą a Fundacją, oraz protokóły przekazania darowizn podopiecznym mamy opracowane, stosujemy od dawna.

 1. Zachęcamy do współpracy w rozwoju naszej strony www.rokor1.pl – pisanie tekstów, kopiowanie ze stron od jakich mamy zezwolenie. Szczególnie zależy nam na osobach ogarniających skrypt systemu Joomla, bo strona niby chodzi, ale…

9.Osobom współpracującym z nami na życzenie wystawiamy referencje, zaświadczenia o odbyciu stażu /również dziennikarskiego/  itp. Na chętnych, czujących się na siłach, czeka miejsce w zarządzie Fundacji „Rokor1.”

Informacje o fundacji: http://www.fundacja.rokor1.pl     

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na https://www.facebook.com/fundacjarokor1/?ref=hl i lajkowania profilu.

W razie potrzeby kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu......................... w .................... pomiędzy  Fundacją „Rokor1”  81-016 Gdynia ul Chylońska 262/6

 KRS 0000060003  reprezentowaną przez

Wojciecha Kordowskiego – prezesa zarządu,  zwanym w dalszej części Korzystającym ,

a

Panią/Panem .............................................................................dowód tożsam. nr ............................................., adres zamieszkania: ...................................................................... zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

została zawarte porozumienie następującej treści:

 

 1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o świadczeniu współpracy w realizacji założeń          i celów działalności statutowej Korzystającego
 2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia rzetelnie, z poszanowaniem prawa i wysokich

       zasad etyki i współżycia społecznego.

 

 1. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień..........................., a zakończenie do        

             dnia…………………….

 

 1.  Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

 

 1.         Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków,  które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia; w  wysokości i zakresie przedtem ustalonych, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 1.       Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7. dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia,  wraz z dowodami poniesionych wydatków .

 

 1.        Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach i koniecznosci bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń, oraz takie warunki zapewnia. Wolontariuszowi nie wolno podejmować działań zagrażających

             życiu lub zdrowiu.

 

 1.        Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń dotyczących niniejszego Porozumienia,  na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 1.        Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie Porozumienia.

 

 1.         Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.

 

 1.         W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny, oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            

 1. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

 

 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie dwóch tygodni.

 

 1. Wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do                                                       realizacji niniejszej umowy.

 

 1. Dodatkowe,  szczegółowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1.      Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym dla każdej ze                    stron.

 

            KORZYSTAJĄCY                                                            WOLONTARIUSZ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 .Akcja „Powiększ sobie rodzinę”  polega na objęciu wybranej osoby,  rodziny,  stałą, w określonym zakresie, pomocą materialną, towarzyską, psychiczną.

  Prosimy nie obiecywać pomocy, podejmowania zobowiązań  ponad rzeczywiste chęci i możliwości. Szczegóły do uzgodnienia.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

2.„Serdeczna paczka cały rok”. Wysyłanie paczek do osób i rodzin  /zweryfikowanych jak wyżej pkt.4/

 

Wersja a: wysyłanie paczek bezpośrednio przez darczyńców bez pośrednictwa fundacji.

 

Wersja  b: Mamy wstępne uzgodnienia z firma kurierską, która świadczyłaby usługi w zakresie odbiór – dostawa „od drzwi do drzwi. Potrzebne osoby do / jakie piękne i pożyteczne zajęcia dla osób mających dużo czasu  :) / koordynowania akcji, pozyskiwanie środków finansowych na obsługę.

Prosimy nie obiecywać pomocy, podejmowania zobowiązań  ponad rzeczywiste chęci i możliwości.  Szczegóły do uzgodnienia. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Uwaga: Wskazane dokumentowanie  / z zachowaniem ochrony danych osobowych/ działań pisemnie i fotograficznie, bo:

 

- dobrą robotą trzeba się chwalić.

 

- pokazywanie dobrej roboty pomaga w pozyskiwaniu sponsorów, darczyńców. 

Wszelkie sugestie mile widziane.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: